LIFE AND WORKS OF GU LONG
Read Gu Long's Detailed Biography Complete List of Gu Long's Novels English Translation of The Deer-Carving Sabre aka Treasure Raiders Screen Adaptations of Gu Long's Novels Soundtracks of Screen Adaptations Archived Discussions Discussion Forum of Winglin.Net Related Links Other Related Stuff Back To Index
Other Related Stuff

HomeComplete List of Novels ( Translated By Becky Tai )

BOTTOM

Complete List of Gu Long's Novels

No. Year Pin Yin Spelling Translation Note
1 1960 Cangqiong Shen Jian Divine Sky Sword Gu Long's first book
2 1960 Yue Yi Xing Xei Eerie Moon and Evil Star  
3 1960 Jian Qi Shu Xiang The Aura of the Sword and the Fragrance of the Book The second half was written by Mo Yusheng
4 1960 Xiang Fei Jian Lady Xiang's Sword  
5 1960 Jian Du Mei Xiang The Poisonous Sword and the Fragrant Plum Blossom Mostly written by Shangguan Ding
6 1960 Guxing Zhuan The Lonestar Swordsman  
7 1961 Shi Hun Yin The Story of the Lost Soul  
8 1961 You Xia Lu The Tale of a Wandering Swordsman  
9 1962 Hu Hua Ling Flower-Guarding Bell  
10 1962 Cai Huan Qu Tune of the Colourful Ring  
11 1962 Can Jin Que Yu Broken Gold and Incomplete Jade  
12 1963 Piao Xiang Jian Yu Lingering Fragrance in the Rain of Sword  
13 1963 Jian Xuan Lu The Tale of a Remarkable Sword  
14 1963 Jianke Xing The Journey of a Swordsman  
15 1964 Huan Hua Xi Jian Lu The Tale of Refining the Sword Like Cleansing the Flower  
16 1964 Qingren Jian The Lover's Sword  
17 1965 Da Qi Yingxiong Zhuan (Tie Xie Da Qi) The Legend of the Passionate Daqi Hero  
18 1965 Wulin Wai Shi A Fanciful Tale of the Fighting World  
19 1966 Ming Jian Fengliu A Graceful Swordsman The ending was written by Qiao Qi
20 1967 Jueidai Xuang Jian The Remarkable Twins ( Click for adaptations' info )  
21   Chu LiuXiang Chuanqi The Legend of Chu LiuXiang ( Click for adaptations' info )  
22 1968 Xie Hai Piao Xiang Lingering Fragrance in the Sea of Blood  
23 1969 Da Shamo The Great Desert  
24 1970 Huamei Niao The Thrush  
25   Chu LiuXiang Sequel to Chu LiuXiang  
26 1970 Gui Lian Xia Qing The Love Story of a Ghost and a Swordsman  
27 1971 Bianfu Chuanqi The Legend of the Bat  
28 1972 Taohua Chuanqi The Legend of the Peach Blossom  
29 1978 Xin Yue Chuanqi The Legend of the New Moon  
30 1979 Wuye Lanhua The Orchid at Midnight  
31 1970 Duoqing Jianke Wuqing Jian The Sentimental Swordsman and the Ruthless Sword ( Click for adaptations' info ) Little Lee's Flying Dagger aka Romantic Swordsman
32 1974 Jiuyue Ying Fe The Eagle Flying in September ( Book review by TigerWong )  
33 1971 Huanle Yingxiong A Merry Hero  
34 1971 Da Renwu A Big Shot  
35 1973 Xiao Shiyi Lang The Legend of the Deer-Carving Sabre aka Treasure Raiders ( Click to read the novel in English by Becky Tai )  
36 1976 Huopin Xiao Shiyi Lang The Sequel to The Deer-Carving Sabre aka Treasure Raiders ( Click for adaptations' info )  
37 1973 Liuxing, Hudie, Jian Shooting Star, Butterfly, Sword ( Click for info on the movie with Joey Wong )  
38 Qi Zhong WuQi Seven Kinds of Weapons  
39 1974 Changsheng Jian Longevity Sword  
40 1974 Biyu Dao Jade Sabre  
41 1974 Kongque Ling Peacock Feather  
42 1974 Duoqing Huan Sentimental Ring  
43 1975 Bawang Ciang King Spear  
44 1978 Libie Gou Parting Hook  
45 1976 Quantou Fists  
46 1975 Tianya, Mingyue, Dao The End of the World, The Bright Moon, The Sabre  
47 1975 Qi Shashou Seven Assassins ( Novel review by TigerWong )  
48 1975 Jian, Hua, Yianyu, Jiang Nan Sword, Flower, Misty Rain, South of the Yangzi River  
49 1975 Ciangshou, Shouqiang The Gunman and the Pistol A modern gunfight novel
50 1975 San Shaoye De Jian The Sword of the Third Little Master ( Currently being produced. Click to read the news about it )  
51   Lu XiaoFeng Chuanqi The Legend of Lu XiaoFeng ( Click to read novel in English by Minglei Huang )  
52 1976 Lu Xiaofeng Chuanqi The Legend of Lu Xiaofeng ( Click for adaptations' info )  
53 1976 Xiuhua Da Dao The Bandit Who Did Needlework  
54 1976 Juezhan Qian Hou Before and After the Final Duel  
55 1977 Yin Gou Dufang Silver-Hook Gambling House  
56 1977 Youling Shanzhuang Phantom Manor  
57 1978 Feng Wu Jiu Tian The Phoenix Dancing on the Ninth Level of the Heaven  
58 1976 Bian Cheng Langzi The Black Sabre ( Click for adaptations' info )  
59 1976 Xie Yingwu The Bloody Parrot  
60 1976 Bai Yu Laohu White-Jade Tiger  
61 1976 Dadi Fei Ying Land of the Condors ( Click for adaptation's info )  
62 1977 Yuan Yue Wan Dao Full Moon Curved Sabre ( Click for adaptations' info ) Mostly written by Sima Ziyan
63 1977 Bi Xie Xi Yin Ciang Green-Blood Silver-Cleansing Spear  
64 1977 Fei Dao, You Jian Fe Dao Flying Knife, Flying Knife Returns ( Click for adaptations' info ) Sequel to Flying Dagger aka Romantic Swordsman
65 1978 Yingxiong Wu Lei A Hero Without Tears  
66 1978 Qi Xing Long Wang Seven-Star Dragon King  
67 1980 Feng Ling Zhong Di Dao Sheng The Sound of the Sabre Accompanied by Wind Chimes The ending was written by Yu Donglou
68 1981 Bai Yu Diao Long White-Jade Carved Dragon Mostly written by Zhong Suimei
69 1981 Jian Shen Yi Xiao The Smile of the Sword God  
70 1982 Nu Jian Kuang Hua Furious Sword and Mad Flowers Mostly written by Ding Qing
71 1982 Na Yi Jian De Fengqing The Subtle Touch of the Sword Mostly written by Ding Qing
72 1983 Bian Cheng Dao Sheng The Sound of the Sabre in a Border Town Mostly written by Ding Qing
73 1984 Lieying, Duju Hunting Hawk, Gambling Game A short story

TOP© Gu Long Online 2000-2002. Created and maintained by Meloncholic Swordsman™